The Rosemont Family of Hertogenbosch

Here are the Roesmonts of Den Bosch. That is the tower of Janskirk in the background. The Roesmont family worshipped there.

Jon Presco

https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-familie-holman/I1091663372.php

Ancestors (and descendant) of Godschalck Rodolphi Roesmont (Rosemont)

Family tree
Godschalck Roesmont
± 1250-> 1315
NN vv Godschalck Roesmont
????-
Family tree
Mechteld Jan Bruyt
????-> 1379
Family tree
Godschalck Rodolphi Roesmont (Rosemont)
± 1300-< 1379
x
< 1330
Mechteld Posteel
????-< 1405
Family tree
Margriet Godschalck Roesmont
± 1330-1371
Tree
Henric Bac Godschalck Roesmont (Roosmont)
± 1330-> 1409
Rudolph Godeschalck Roesmont
± 1330-1375
Giselbert Godeschalck Roesmont (Rosemont)
± 1335-> 1383

 

Household of Godschalck Rodolphi Roesmont (Rosemont)

He had a relationship with Mechteld Posteel before 1330.

Child(ren):

 

Notes by Godschalck Rodolphi Roesmont (Rosemont)

roesmont 83 Akte van verkoop, verleden voor Goeswinus Steenwech en Jacobus van Neynsel, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Godescalcus Arntzn, aan Henricus Bac, zoon van Godschalk Roesmont, van cijns uit hoeve in Vught, 30 juni 1401
Vindplaats origineel: Den Bosch

=============================================
12-02-1411 1187 / 55v-3 t/m 6
Everardus Zibben van der Schueren droeg over aan Aleijdis Alberti Kersmaker ten behoeve van Henricus Back zvw Godescalcus Roesmont 1/3 deel in 1/4 deel van een moer in Oisterwijk ter plaatse Stalbergven, naast de waterlaat en naast de gemeint, strekkend tot aan een moer van Rodolfus Godescalci Roesmont, welk 1/3 deel voornoemde Everardus kocht van Walterus van den Loo.

==============================================
BP (1188 fol 33 no 89 dd 24-11-1412) Gerardus van Huculem zvw Henricus die Pape de Huculem verkocht aan Mechteldid Posteels wv Godescalcus Roesmont een erfpacht van 3 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit 1. een huis, erf, tuin en aangelag, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, beiderzijds naast Theodericus Wanghe en kinderen, strekkend van de straat tot aan Arnoldus Buckincs,; 2. een stuk land genaamd Komanshoeve(?), deels heide, deels weide en deels akkerland, in Oisterwijk ter plaatse Heukelom, naast kvw Petrus Start en naast de straat, strekkend aan genoemde kvw Petrus Stert en aan ……. wijlen Godefridus van den Pas, Henricus Broc, Thomas Hessels, Thomas de Penu en meer anderen, 3. een heihoeve, aldaar, naast voornoemde kvw Petrus Stert en naast de straat, strekkend van Henricus van den Woude tot aan de straat, 4. twee stukjes land genaamd de Steltakkers, 2 lopen groot, aldaar, a. naast Johannes Vrient en naast Nycholaus de Arle, b. naast voornoemde Nycholaus de Arle en naast een ander erfgoed van Nycholaus de Arle, strekkend tot aan de straat, 5. een stuk land genaamd het Raaphofke, aldaar, naast voornoemde Nycholaus de Arle en naast Arnoldus Andries, strekkend van vornoemde Arnoldus tot aan de straat, 6. een beemd genaamd de Mers(?), aldaar, naast voornoemde kvw Petrus Stert en naast Nycholaus de Arle, strekkend van de gemene akkers tot aan de straat, 7. een stuk land met houtgewassen, genaamd de Rijsbeemd, aldaar, naast Nycholaus de Arle en naast voornoemde kvw Petrus Stert, strekkend van Nycholaus ……. Heijden tot aan de straat, reeds belast met een erfcijns van 1 penning, een erfcijns van 4 oude groten, een erfcijns van 20 schelling, een erfpacht van 15 lopen rogge.

=====================================
BP (1188 fol 33 dd 2-12-1412) De broers Arnoldus en Henricus, nzvw Johannes Bac Bertouts zoon, beloofdenaan Mechtildis Posteels, dat zij haar nimmer voor het gerecht zullen dagen, wegens beloften en verplichtingen voor schepenen van Oisterwijk aan de broers gedaan, door Johannes de Huculem hun(?) broer.

==============================================
170. 21-07-1418 1190 / 345-2 en 3 345-2.
Johannes Nycolai (=Nycol) die Bie verkocht aan Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont een erfpacht van 1 mud boekwijt, te leveren met Martinus, gaande uuit een huis, erf, schuur en tuin, 1 lopen land, in Oisterwijk, tussen Johannes Sceijven en tussen Laurencius schoonzoon van wijlen de dekaan van Oisterwijk, strekkend van de Plaats tot aan de Doornakker, zoals voornoemde Johannes die bewoont. Verkoper en Godefridus van Hulsen zv Emmanus (=Em) Smiters beloofden garantie. Na overlijden van de koper komt de p[acht terug aan de verkoper of zijn erfgenamen.345-3.
Genoemde Johannes beloofde genoemde Godefridus schadeloos te houden.

================================================
Mogelijke verwant: BP (1191 fol 139 no 190 dd 26-6-1419) Arnoldus zvw Arnoldus van Vladeracken Lijsbetthen soen droeg over aan zijn moeder Aleijdis zijn deel, hem aangekomen van zijn grootvader Henricus Posteel, dat hem versterven zal van zijn moeder Aleijdis, in 1. een erfgoed genaamde de Oude Kraan in ‘s-Hertogenbosch nabij de Vismarkt en nabij de brug aldaar, 2. een erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht wijlen Godefridus Posteel in Son beurde, 3. een erfpacht van ½ mud rogge, die genoemde wiijlen Godefridus Posteel in Oisterwijk beurde.

==============================================
Roesmont, Ghijsbrecht, Roosmont, Rosemont in Den Bosch werd geboren als zoon van een bepaalde Heilwich Rolofs Roesmont en Daneel. De familie Roesmont was in de veertiende en vijftiende eeuw een van de meest vooraanstaande families van Den Bosch. Een Roesmont was al in 1337/1338 en Goetscalc in 1341-1342 schepen van die stad. Volgens een vrijwel zeker onjuiste vermelding in de zestiende-eeuwse Obitus fratrum van de OLV-broederschap hij al was het maar in 1397-1398 Roesmont huius Goedscalcus, junior senator oppidi zou zijn gestorven. Een Roesmont, Goetscalcus, Dominus presbiter gemaakt over 1368 in zijn leven Huis op de St. John’s begraafplaats zijn testament voordat de heer GROY Gerit (nr. 152). Vermoedelijk was hij vice-CureIt van de St. januari Rolof Roesmont, de grootvader van de notaris, was in 1369-1370 schepen van Den Bosch. Hij overleed op 9 oktober 1375 en had zeven kinderen met zijn vrouw, Mechtelt Christijn, Mechtelt, frater achter: Hedwige, Ghijsbrecht, Goetscalc en Rolof Daneel. 1)
Alleen in 1399 genoemd, Hedwige slechts éénmaal. Haar zus is Christijn genoemd in de bronnen vaak jonkvrouw (domicella, joffrou) omdat haar vader raadslid (ex-schepen) was. Ze kreeg op 6 september 1376 van de bisschop van Luik toestemming om te dienen als een zuster in de Grote Guest House. Christijn overleden tussen 1399 en 1405 en liet een natuurlijke dochter Hedwige achter. Haar zus is in 1382 genoemd als vrouw van Wouter Mechtelt Spyerinc. Frater Roesmont komt van 1382 tot 1408 voor Rolof als broer van Porta Coeli. Zijn broer Ghijsbrecht was sinds 1382-1383 gezworen broeder van de OLV-broederschap. Op 16 maart 1384 trad hij in het St. John als getuigen op een wonder verhaal. Een jongen uit Dreumel bekend als ALAERT, zoon van Jacob Mertenssoen, “werd gedekt door datmen heet ALAERT SIEC welc vanden-Cornelisong-wee Sente hemac”, samen met zijn moeder vertelde toen Aleyt en zijn buren hoe hij genezen was van zijn epilepsie na zijn moeder naar OLV van Den Bosch een pelgrimstocht had beloofd. Een eerdere belofte van een bedevaart naar Kornelis munster in Aken had niet geholpen. Ghijsbrecht Roesmont was getrouwd met een zekere Katherijn die kort na zijn dood in 1387-1388 Aetsaert, natuurlijke zoon van Heer Ghijsbrecht hertrouwde met Koc, Provost van Utrecht. Ghijsbrecht Ghijsbrecht Roesmont liet een natuurlijke zoon achter die ook werd genoemd en dat vr 1429 stierf. Dit had een dochter met zijn vrouw Ghijsbrecht Aleyt Ghijsbrechtken die in 1459 nog in leven was. 2)
Goetscalc, zoon van Roesmont, was vermoedelijk Rolof Laken koopman van beroep, omdat hij eigenaar van een doos in de Tweede Kamer na zijn dood aan zijn afstammelingen erfde Laken Bossche zijn zus Christijn en Henric Scilder (zie nr. 353). Trouwde met Mechtelt Goetscalc vr 1370, weduwe van Boghart Ghijb. Dit had een dochter uit haar eerste huwelijk in 1406 Boghart Hille, die nog in leven was. Overleden tussen 1383 en 1385 en Goetscalc Roesmont Mechtelt achtergelaten drie kinderen: Christijn, Henric Bac en Rolof. Henric Bac, zoon van Roesmont Goetscalc, wordt aangegeven vanaf ongeveer 1390 tot 1427. De meisjesnaam van zijn moeder werd mogelijk Bac. Rolof Henrics broer was op 17 juli 1413 door het stadsbestuur voor een jaar werd benoemd tot voogd van de Bossche handelsnederzetting op de Deense schiereiland Clean (Sk ne in het Zuid-Westen van Zweden). Roesmont, Roesmont, wilneer Soen Goetscalcs Rolof stelde zich toen samen met zijn broer Roesmont en zijn familieleden, Daneel Goetscalc Ghijsbrecht Bac en Henric Jan Arnts soen Papen Garant “dat Rolof voirs. die voechdie op Schoenrelant vander stat wegen vors. ook, dit verwaren sal duerende, ghelijc ende regeren jair lanc die die “ghedaen Voecht voirtijts gheweest Gheen. Rolof was in 1413 een aantal reeds getrouwd met Katherijn, dochter van Melis, die in 1422 en 1423 Speciers als zijn weduwe wordt genoemd jaar. Ze had toen een dochter die getrouwd was met Luytgart van Rolof Reyner van Mechelen. Rolofs broer was Daneel naar zijn gelijknamige zoon ook wel Roesmont die Daneel Aude genoemd onderscheiden. Hij was in 1398-1399, 1405-1406 en 1409-1410 n van de twee stewards van Den Bosch en functioneerde in 1402-1403 en 1411-1412 zelfs als schepen van die stad. Hij maakte verder als gezworen broeder een deel van de OLV-broederschap en hij was 1411-1413 proost van die instelling. Daneel woonde achter het klooster en stierf in 1415. Met zijn vrouw Heilwich, die waarschijnlijk stierf kort vr 1424, liet hij zes kinderen: Goetscalc, Heilwich, Wouter, Lord Philips, Daneel en Ghijsbrecht (de notaris). 3)
Van deze kinderen trouwde Heilwich, ook wel Lady genoemd Heilwich, vr 1424 met Arnt Rover vander sport in 1443-1444 schepen werd Van den Bosch (zie nr. 339). Beide d. tussen 1445 en 1452. Heilwichs broer Wouter vr 1425 stierf reeds. Hun broer heer Philips was in 1451 aalmoezenier van de abt van Sint-Truiden. In 1452 wordt hij kort genoemd als Provost en prior van hetzelfde klooster in successie. Op 18 juli 1452 droeg hij alle goederen die hij van zijn zus had geërfd over aan zijn broers Heilwich ge Ghijsbrecht en Goetscalc. Dit laatste komt in het Bosch ‘protocol voor van ongeveer 1418 tot 1460. Hij was tot 1424 als stadsbibliotheek gevestigd op het klooster, maar huurde dit bureau in dat jaar voor een periode van twaalf jaar aan Aert van Moen (zie nr. 151). Toen had hij in 1424-1425 en 1429-1430 sessie in de schepen bank. Goetscalc was getrouwd met Heilwich, dochter van Jan van Berck (Beirck) en Aleyt, die in 1415 als John’s weduwe. Van Roesmont en Heilwich in de Goetscalc zijn Bosch protocol negen kinderen: Aleyt (1427-1447), Philips (1440-1460), Margriet (1444), Andries (1445), Lord Daneel (1447), Goetscalc (1447-1452), Jan (1447-1455) en Agnes Heilwich (1451) (1451). De dochters worden meestal aangeduid als jonkvrouw. Twee kinderen van een andere worden genoemd: Frater Goetscalc Roesmont, priester, broeder van Porta Coeli Everart (1460-1470), en zijn zus conventuale van het klooster Heilwich, Mari om Rossem nakker (1470). Vermoedelijk deze twee waren van geen kinderen Goetscalc en Heilwich maar van hun zoon Goetscalc. Hun andere zoon Jan v overleden en liet twee zonen achter: r 1467 en Jan Goetscalc. 4)
Roesmont, de laatste broer van notaris Daneel, in eerste instantie om zijn vader Ghijsbrecht ook wel Roesmont die opriep tot Daneel Jonghe onderscheiden en later van zijn zoon ook wel Roesmont dat Daneel Aude onderscheiden. Over 1432 woonde hij tegenover de broeders, eventueel in de Tweede Kamer die eerder bewoond werd door zijn vader. Hij was rentmeester in 1412-1413 stad en 1422-1428 rentmeester van de hertog in de stad en de Meierij van Den Bosch. Als zodanig is hij bevoegd zijn broer op 30 april 1424 Ghijsbrecht, cijnzen in de Meierij de pensioenen en lease van zowel de hertog te verzamelen als zichzelf. Hij was ook in 1423-1424 en 1442-1443 schepen in 1437 van Dirc van Den Bosch, die Rover kocht de Leen Rijsingen goederen in St. Oedenrode en stierf in 1449. Daneel Roesmont twee keer getrouwd. Zijn eerste vrouw was Katherijn, dochter van Jan van Berck. Ze was een zus van Heilwich, die samen met zijn broer Goetscalc getrouwd. Vermoedelijk werd ze ook nauw verwant aan Gerit van Berck, gezworen broer van de OLV-Broederschap (van 1404-1405), wethouder van Den Bosch (1413-1414, 1428-1429, 1432-1433) en Ducal steward (1428-1431 ) in de stad en Meierij. V r 1424 Katherijn overleed en hertrouwde met Lady Adriaenken, dochter van Daneel Dirc die Rover, de zoon van de heer Emond die Rover, Ridder (zie nr. 339). Adriaenken wordt vermeld als c. 1451 Daneels weduwe. Deze had zes kinderen uit zijn twee huwelijken: Heilwich, Katherijn, Heilwich, Beatrijs, Daneel en Ghijsbrecht. Ook in dit geval de dochters gewoonlijk genoemd jonkvrouw. 5)
Daneels eerste kind Heilwich was ook het enige kind uit zijn huwelijk met Katherijn van Berck. Roesmont is al Heilwich in 1416 Daneel Daneels in het Bosch ‘protocol opgesomd en getrouwd vr 1439 met Arnt, zoon van Berwout Goyart. Arnt Berwout was in 1440-1441 en 1455-1456 schepen van Den Bosch en woonde met zijn vrouw in de St. George Street en tegenover de St. George kapel. Op 9 november 1476 droeg ze in hun huis om hun besloten testament over notaris Vilt Rembout (nr. 403). Berwout Arnt hetzelfde jaar, waarna de notaris overleed op 1 januari 1477 het testament geopend op verzoek van Heilwich en executeurs-testamentair, met inbegrip van haar broer en haar broer-in-law Rutger Ghijsbrecht Roesmont Berwout, echtgenoot van Lady Elsbeen. In het testament gaf de testateurs om te weten, onder meer, dat ze wilde worden begraven in het klooster. Ze verder bepaald dat de uitvoerders moesten hun huis te verkopen en die van de koopsom een kleiner huis moest worden gekocht waarin een gastenverblijf voor zes arme mannen van 60 jaar of ouder was op te richten: de Aert-Berwoutgasthuis. Roesmont, Ghijsbrecht Heilwichs broer, kreeg “alle silverwerck ende cleynoten” dat de testateurs tijdens hun huwelijk had verworven. Heilwich nog steeds gebaseerd op 24 maart 1480 drie wekelijkse massa’s voor de OLV-afbeelding in de Mariakapel van de St. januari Haar halfzus Beatrijs komt uit 1429 voor en overleden vr 1460. Van haar man Dirc Jans van Gerwen (zie nr. 140), ze had drie zonen, die zijn gerangschikt van 1460: Daneel, Jan en Goetscalc van Gerwen. Beatrijs ‘zuster Heilwich is van 1460 tot 1476 bekend als echtgenote van Roelof Cuyper, terwijl hun zusje Katherijn tussen 1456 en 1476 in de Sint-Geertrui-onset klooster. De broers zijn in de bronnen tussen Daneel en Ghijsbrecht respectievelijk tussen 1455 en 1456 en 1470 en 1477. Ghijsbrecht was in het laatste jaar van zijn oudste zus executeurtestamentair en zijn broer Heilwich in 1456 kocht de lening waarop deze Rijsingen Daneel goederen na de dood van hun vader in 1449 werd gehypothekeerd. Ghijsbrecht was getrouwd met Lady Margriet Michiels van 20 april 1485 en overleden vr Eyndoven. Hij had ten minste vijf kinderen: Daneel, Lysbeth, meester Michiel, meester Godschalc en Jan. In 1486 en Daneel als zijn natuurlijke kinderen zijn opgenomen. Lysbeth hun broeders, die dan zal wettige kinderen van minderjarige en jonkvrouw Margriet Ghijsbrecht zijn geweest. Master Godschalc werd geboren rond 1483 in Eindhoven, in 1499 ging naar Leuven en promoveerde daar in 1502 artes bestuderen als derde van de 99 studenten om magister artium. In 1510 werd hij genomineerd door de OLV-broederschap voor een beneficie in de Bossche Sint-Jan en sinds 1515 was hij ook de Canon van de St. Peter’s Church in Leuven. Hij heeft ook altijd gewoond in Leuven, waar hij hoogleraar in de theologie was uit 1515 en schreef een aantal populaire tractaatjes. Hoewel hij was mede verantwoordelijk voor de wurging als rechter en verbranding van een aantal ketters Erasmus herdacht hem na zijn dood op 5 december 1526 toch als een theoloog van de betere soort. 6)
De notaris Ghijsbrecht Roesmont was 1410-1445 secretaris van Den Bosch. Vooral in de jaren 1920, in het Bosch ‘protocol ondertekend dat hij behalve concepten van de schepen ook veel Notari le concepten op daden. In de meeste gevallen gaat over bijschriften met de lozingsvoorwaarden van huurcontracten of cijnzen. Ze waren gewoonlijk in de aanwezigheid van twee schepenen en n of meer andere secretarissen (Leden) in de schrijfzaal opgesteld (Cancellaria deuren op). Hij riep ook als getuige voor zichzelf in dergelijke instrumenten van zijn collega meester Marten van Zoemeren (nr. 362). Slechts enkele concepten uit de jaren 1426-1428 Ghijsbrecht voorzag ook van zijn paraaf en handtekening (Ghi. Roesm.). De vroegst bekende unsigned Notari le concept Ghijsbrechts de hand dateert van oktober 1421, de laatste vanaf 1 juli 1444. Daarnaast zijn er slechts vier die hem gehouden van het jaar Notari le grossen alle 1427 dating. De eerste wet betreft de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis en werd beide uitgerust met de zegels van de drie wethouders als van de le signetten en Bossche Notari bijschriften van Roesmont Ghijsbrecht en Rutgher van Arkel (No. 14). Ghijsbrechts Klerk Rutgher was op dit moment en ze in elkaars instrumenten daarom vaak als getuige op andere griffiers van Ghijsbrecht waren Ghevart van Orten. (1418) en Sander Pyeck (nr. 313) (1463-1467). In 1427 twee gave daden vervaardigd Ghijsbrecht als notaris in het voordeel van de Clarissen klooster en een daad die meester Marten van Zoemeren (nr. 362) op de Bossche secretaris een erfpacht aan deken en kapittel van Oirschot geschonken. 7)

Behalve secretaris en notaris Ghijsbrecht was ook in 1427-1428 schepen van Den Bosch. Het wapen op zijn schepen zegel bestond uit een klimmende leeuw. Hij gebruikte dezelfde stempel in 1460-1461 tijdens zijn tweede termijn als schepen. Sinds 1411 werd verder gezworen broer van Ghijsbrecht de OLV-broederschap. In 1421-1422 was hij ook als Provost van deze instelling tussen 1417 en 1452 ontmoette meerdere malen in zijn huis. End Roesmont en Steenwech Ghijsbrecht betalen Capt. Jacop 1451 een bijeenkomst die in Ghijsbrechts Huis 10 pence vond plaats, omdat “n en vrouw genomen hadde ende andere broer worden was”. Ghijsbrecht reeds in 1429 vermeld als coniugates Clericus en derhalve hertrouwde in 1451. Het is onwaarschijnlijk dat de Ghijsbrecht gaat Roesmont in 1451 een andere omdat alleen de Secretary streeft lid van de broederschap. Echter, de naam alleen van n vrouw bekend: Jonkvrouw Mabelia van Lancvelt. Zij was een dochter van Lonys waarvan Lancvelt vijf keer tussen 1357 en 1385 schepen was van Den Bosch. Dit had ook een zoon die Lonys heette en maakte in het bijzijn van zijn vrouw op 6 oktober 1385 Mabilia zijn testament. Ghijsbrecht en Mabelia maakten hun testament op een onbekende datum zelf in de voorkant van Rutgher van Arkel (No. 14). 8)

Op 18 september 1467 toegevoegd Ghijsbrecht Roesmont, wethouder van Den Bosch en weduwnaar van Mabelia, versus Rembout Vilt (nr. 403) nog steeds een codicil om dit testament. Ghijsbrecht, die eerder geleefd had in de toenmalige Orthenstraat (1422), uitgeput door zijn gevorderde leeftijd bleef in zijn woonhuis op de Zijle. Worden vermeld als getuigen in het codicil onder meer de secretaris Rutgher van Arkel (No. 14), Ghijsbrechts dienaar en klerk Sander Pyeck van Batenburg (nr. 313) en zijn knecht Goyart Lysbeth Goebelens van Eindhoven. Naast deze twee laatste Ghijsbrecht linksaf bij St. Lambertus Kerk ook goederen na Luik, de Bossche St. John, St. Peter’s Church in Vught, de parochiekerk van de Bossche OLV-van Uden en broederschap, alsmede aan Katherijn, weduwe van de Goudsmid Arnt vander Weyden en Jan Goetscalc, zonen van wijlen, aan zijn neef Jan Roesmont en Goetscalcs naar “de andere erfgenamen”. In de Ghijsbrecht van de olv- Obitus fratrum broederschap worden vermeld onder het jaar 1469-1470, samen met Rutgher van Arkel, secretaris, en meester Boest, raadslid en secretaris Gerit (zie nr. 57). Ghijsbrecht stierf waarschijnlijk in het begin van 1470. Hij was uitgerust met de laatste sacramenten door frater Alartss, Alart Minder broer, en zal net als een aantal andere leden van zijn familie zijn begraven in het klooster. Voor zover bekend, liet hij geen kinderen achter. Toch moet hij een zoon hebben gehad op 12 september 1422 Goyart omdat Ghijsbrecht in het Bosch ‘protocol een concept waarop uitbetaling van de beloofde 50 Arnoldus gulden Heyme Henric zal naar “ad opus, filii kan Michi Godefridi” ondertekend. 9)

Den Bosch

De officiële naam van de stad is een samentrekking van de Nederlandse des Hertogen BOSCH “de hertog bos”. De hertog in kwestie was Hendrik I, hertog van Brabant, wiens familie had een groot landgoed in eigendom bij de nabijgelegen Orthen minstens vier eeuwen. Hij stichtte een nieuwe stad gelegen op een aantal beboste duinen in het midden van een moeras. Op de leeftijd van 26, verleende hij ‘s-Hertogenbosch stadsrechten en de bijbehorende handel privileges in 1185. Dit is echter de traditionele datum gegeven door latere kroniekschrijvers; de eerste vermelding in gelijktijdige bronnen is 1196. De originele charter is verloren gegaan. Zijn reden voor het oprichten van de stad was om zijn eigen belangen tegen aantasting van Gelre en Holland te beschermen; van zijn eerste dagen, bedacht hij van de stad als een fort. Het werd verwoest in 1203 in een gezamenlijke expeditie van Gelre en Holland, maar werd al snel herbouwd. Enkele restanten van de oorspronkelijke stadsmuren kan nog steeds worden gezien. In de late 15de eeuw, werd een veel grotere muur gebouwd om de sterk uitgebreide vaste ruimte te beschermen. Kunstmatige waterwegen werden gegraven om te dienen als een stadsgracht, waardoor de rivieren Dommel en Aa werden omgeleid.

Boze Griet, een gesmeed kanon uit 1510 in het Bastionder museum
Tot 1520, bloeide de stad, en werd de tweede grootste populatie centrum op het grondgebied van het huidige Nederland, na Utrecht. De geboorteplaats en het huis van een van de grootste schilders van de noordelijke renaissance, Hieronymus Bosch, de stad was ook een centrum van muziek en componisten, zoals Jheronimus Clibano, kregen hun opleiding bij zijn kathedralen. Anderen functies bekleed er: Matthaeus Pipelare was muzikaal leider bij de Broederschap van Onze Lieve Vrouw; en gerenommeerde Habsburg kopiist en componist Pierre Alamire deed veel van zijn werk in ‘s-Hertogenbosch.

http://www.geni.com/people/Philip-Godschalk-Philip-Roesmont/6000000007513718656

Ghisburtus van Roesmont was een Nederlandse edelman van enig belang. Zijn
moeder was jonkvrouw Adriana Theodorici ROVER. de dochter van Dirk
Edmondszn ROOVER. De familie Roover lijkt te stammen af van één van
de Radbot heersers van Holland, die de naam Roover, of Rover werd gegeven
vanwege de verovering van Nederland. De familie Roover zou bouwen
Montfoort kasteel één van de meest prestigieuze kastelen in Nederland.
Deze twee families waren enthousiast over de vorming van een huwelijk alliantie als Arnold
Rover getrouwd Heilwigis Arnoldi Danielis ROESMONT. Om deze reden dat ik
vermoed dat de Roesmont Wolf namen kwam van Roelof de Roover R +
Odilia van Montfoort. Misschien is de Roovers eigendom Wolfhouse waar de
Roesmonts kwam in 1450. Ghisburtus te leven was de meester van de Sint
Janskerk, en een lid van de Lieve-Vrouwe-broederschap die in ontmoette
Janskerk kerk. Hieronymus Bosch was lid van de Zwanenbroeders
(zwaan broers) en werd in opdracht van de meester van de Janskerk te doen
van een glas-in-lood raam van de kerk.

Philip Godschalk Philip Roesmont
Geboren: circa 1530
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Godschalk Philip Godschalk Roesmont en nn-d vrouw van Philip Roesmont
Echtgenoot van nn-d vrouw van Philip Roesmont
Vader van Digna Philip Godschalk Roesmont

Toegevoegd door: Ad Teulings op 29 januari 2010

Beheerd door: Ad Teulings

Godschalk Philip Godschalk Roesmont
Geboren: circa 1500
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Philip Godschalk Jan Roesmont en nn-d vrouw van Philip Roesmont
Echtgenoot van nn-d vrouw van Philip Roesmont
Vader van Philip Godschalk Philip Roesmont

Toegevoegd door: Ad Teulings op 1 oktober 2010

Beheerd door: Ad Teulings

Philip Godschalk Jan Roesmont
Geboren: 1470
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Godschalk Jan Godschalk Roesmont en JKV nn-d Vrouw van Godschalk Roesmont
Echtgenoot van nn-d vrouw van Philip Roesmont
Vader van Godschalk Philip Godschalk Roesmont

Godschalk Jan Godschalk Roesmont
Geboren: 1440
Antwerpen, Antwerpen, België
Overleden: ‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Jan Godschalk Daniel Roesmont en JKV Barbara Jacob Arnoud Teulings
Echtgenoot van JKV nn-d Vrouw van Godschalk Roesmont
Vader van Philip Godschalk Jan Roesmont

Jan Godschalk Daniel Roesmont
Geboren: 1410
Antwerpen, Antwerpen, België
Overleden: 1467 (57)
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Godschalk Daniel Roelof Roesmont en Helwig Jan van Berck
Echtgenoot van JKV Barbara Jacob Arnoud Teulings
Vader van Godschalk Jan Godschalk Roesmont

Godschalk Daniel Roelof Roesmont
Geboren: circa 1370
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Overleden: 1443 (73)
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Daniel Roelof Godschalk Roesmont en Helwig Vrouw van Daniel Roesmont
Echtgenoot van Helwig Jan van Berck
Vader van Jan Godschalk Daniel Roesmont

Daniel Roelof Godschalk Roesmont
Geboren: circa 1360
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Overleden: 1415 (55)
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Roelof Godschalk Roelof Roesmont en Mechteld Godfried Dirk Posteel
echtgenoot van Helwig vrouw van Daniel Roesmont
Vader van Godschalk Daniel Roelof Roesmont

Roelof Godschalk Roelof Roesmont
Geboren: 1310
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Overleden: 9 oktober 1375 (65)
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Zoon van Godschalk Roelof Roesmont en Christina Frans Hoefsleger
echtgenoot van Mechteld Godfried Dirk Posteel
Vader van Daniel Roelof Godschalk Roesmont

Godschalk Roelof Roesmont
Geboren: circa 1280
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Overleden: 1345 (65)
‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
Directe familie:
Verberg
Show
Echtgenoot van Christina Frans Hoefsleger
Vader van Roelof Godschalk Roelof Roesmont

About Royal Rosamond Press

I am an artist, a writer, and a theologian.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to The Rosemont Family of Hertogenbosch

  1. Reblogged this on Rosamond Press and commented:

    With the discovery Peter von Rosenberg is a great grandfather who was close with John Dee, here gathers an incebible family tree that made up a great part of the Renaisance few know about. Karl Scwarzenberg is a Catholic. Godschalk Rosemond was a friend of Pope Adrien. On this day, I reject everything born of Luter’s Reformation. I embrace the Order of Saint Francis my kin were members of.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.